Thema-update innovatiegericht inkopen
juni 2018
Online lezen  |  Afmelden
 

Geachte heer/mevrouw ,

Het inkopen van innovatieve oplossingen begint bij het formuleren van een innovatie-ambitie, staat in de rapporten van de Mutual Learning Exercise (MLE) Innovatiegericht Inkopen. Steeds meer overheden formuleren deze ambities rondom hun maatschappelijke transities en voor het verbeteren van de kwaliteit van haar publieke diensten.

Deze thema-update biedt u een samenvatting van de nieuwste inzichten op het gebied van innovatiegericht inkopen uit de MLE en daarbuiten, enkele nieuwe voorbeelden en geplande bijeenkomsten.

Attendeer collega's en andere belangstellenden op deze update!

Aanmelden voor deze update

 
Inhoudsopgave
PRAKTIJKVOORBEELDEN
Innovatiepartnerschap: slimme combinatie van methoden en technieken
Marktpartijen uitdagen om samen met het waterschap een innovatieve onderzoeksaanpak te ontwikkelen. Dat was het doel van Waterschap Rivierenland met de variant op innovatiepartnerschap voor het monitoren van vismigratieroutes. Ria van Os, Senior Inkoopadviseur bij waterschap Rivierenland begeleidde de aanbesteding en vertelt hoe deze procedure in zijn werk ging.
Lees meer
Innovatiecompetitie tegen geluidshinder langs provinciale weg
Hoe verminder je de geluidsoverlast langs provinciale wegen, op locaties waar bestaande oplossingen niet mogelijk of wenselijk zijn? Met deze vraag richtten de provincies Noord- en Zuid-Holland zich samen met RVO.nl tot het MKB. Door een innovatiecompetitie uit te schrijven volgens de Small Business Innovation Research (SBIR) - een vorm van precommercieel inkopen, deden zij een beroep op de creativiteit en vindingrijkheid van de markt. Paul Jansen en Gert Weijmans, coördinators vanuit respectievelijk provincie Noord-Holland en provincie Zuid-Holland, vertellen hoe ze het innovatietraject hebben doorlopen.
Lees meer
Innovatiepartnerschap verwezenlijkt Groene Droom: Hof van Twente krijgt twee duurzame kindcentra
In onderwijsland wordt - met de gangbare procedures en binnen beschikbare budgetten - vrijwel nooit een schoolgebouw gerealiseerd dat aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden voldoet. De gemeente Hof van Twente wil daar met zijn Groene Droom verandering in brengen. De ambitie is het realiseren van het meest duurzame project binnen Europa: de bouw, onderhoud en exploitatie van twee klimaatneutrale kindcentra. Met een innovatiepartnerschap doet de gemeente een beroep op de innovatiekracht van de markt. Volker Clemens, projectleider bij de gemeente Hof van Twente vertelt hoe het innovatiegerichte inkooptraject is doorlopen.
Lees meer
Innoveren met de onderhandelingsprocedure
In 2030 -maar liever nog in 2025- moeten alle bussen in Amsterdam emissievrij zijn. Omdat alle bussen van GVB nu nog op diesel rijden, betekent dit dat er een innovatieslag nodig is. Na aanvankelijke interesse in het innovatiepartnerschap, koos het vervoerbedrijf uiteindelijk voor de mededingingsprocedure met onderhandeling als aanbestedingsprocedure. Hoe kwam het GVB tot dat besluit? Maarten Louwerse licht het toe.
Lees meer
RAPPORTEN EN HANDREIKINGEN
Rapporten Mutual Learning Exercise
In 2017 en 2018 deelden zestien Europese landen in de Mutual Learning Exercise (MLE) on Innovation Procurement hun kennis over innovatiegericht inkopen onder voorzitterschap van prof. Enquist. Deze MLE is geïnitieerd door de Europese Commissie naar aanleiding van het visiedocument van het European Research Area and Innovation Committee (ERAC). De vier deelrapporten met adviezen zijn onlangs gepubliceerd.

Ook vindt u andere rapporten en handreikingen die onlangs zijn uitgebracht.
Mutual Learning Exercise: Strategisch raamwerk innovatiegericht inkopen
Dit rapport geeft definities voor vier verschillende vormen van innovatiegericht inkopen. Daarnaast wordt in het rapport ingegaan op het strategische, institutionele en organisatie raamwerk dat nodig is voor het inkopen van innovaties. Ten slotte worden belangrijke belemmeringen voor innovatiegericht inkopen besproken. Het is het eerste rapport uit de Mutual Learning Exercise (MLE) over innovatiegericht inkopen.
Lees meer
Mutual Learning Exercise: Competenties en vaardigheden voor innovatiegericht inkopen
Dit rapport beschrijft de gewenste competenties en vaardigheden voor innovatiegericht inkopen. Innovatiegericht inkopen vraagt niet alleen om specifieke kennis en vaardigheden van publieke inkopers, ook opdrachtgevers, gebruikers, leveranciers, adviseurs en politici vervullen in hierin een belangrijke rol. Tevens beschrijft het rapport hoe de kennis en vaardigheden onder aanbesteden diensten en leveranciers kan worden versterkt. Dit is het tweede thematische rapport uit de Mutual Learning Exercise (MLE) over innovatiegericht inkopen.
Lees meer
Mutual Learning Exercise: Financieringsmechanismes Innovatiegericht Inkopen
Dit rapport beschrijft de redenen voor het financieren van innovatiegericht inkopen en maakt een uitsplitsing van de financieringsmechanismes voor het stimuleren van precommercieel inkopen, inkopen van innovaties en het opbouwen van competenties en vaardigheden. Het rapport concludeert dat de financiering van innovatiegericht inkopen in samenhang dient plaats te vinden. Zo zal naast cofinanciering van specifieke innovatietrajecten ook financiering nodig moeten zijn voor het opbouwen van competenties en vaardigheden. Dit is het derde thematische rapport uit de Mutual Learning Exercise (MLE) over innovatiegericht inkopen.
Lees meer
Mutual Learning Exercise: Monitoren en evalueren Innovatiegericht Inkopen
Het monitoren en evalueren van innovatiegericht inkopen is complex en staat nog in de kinderschoenen. In sommige Europese lidstaten wordt hiermee geëxperimenteerd, maar er is op dit moment nog geen breed gedragen strategisch raamwerk voor de monitoring en evaluatie. In dit rapport wordt een voorzet gedaan voor een versimpeld strategisch raamwerk waarop in de toekomst doorgebouwd kan worden. Ook worden er belangrijke indicatoren voor innovatiegericht inkopen uiteengezet. Dit is het vierde en laatste thematische rapport uit de Mutual Learning Exercise (MLE) over innovatiegericht inkopen.
Lees meer
Advies van de Europese Commissie met richtlijnen voor het inkopen van innovatieve oplossingen
De Europese Commissie (EC) heeft richtsnoeren gepubliceerd voor het inkopen van innovatieve oplossingen. Met deze richtsnoeren wil de EC overheden aanmoedigen overheidsinkoop strategisch te benaderen en zo innovatie te stimuleren.
Lees meer
Stappenplan Innovatiegericht Inkopen van het ministerie van Justitie en Veiligheid
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een stappenplan voor innovatiegericht inkopen gepubliceerd. In een stroomschema wordt stap voor stap een relevante maatschappelijke vraag geanaliseerd waar een innovatieve oplossing voor gewenst is en hoe een innovatieve oplossing wordt ingekocht.
Lees meer
Handboek Biobased Inkopen van het forum InnProBio
Het forum InnProBio heeft een handboek biobased inkopen gepubliceerd om professionals die verantwoordelijk zijn voor publieke inkoop te ondersteunen in hun werkzaamheden.
Lees meer
NIEUWS
EU-netwerk expertisecentra innovatiegericht inkopen
Procure2Innovate is een netwerk voor Europese expertisecentra op het gebied van Innovatiegericht Inkopen. In het netwerk delen de Europese expertisecentra hun ervaringen over innovatiegericht inkopen en de rol van een expertisecentrum. Deelnemende landen in dit netwerk naast Nederland zijn: Duitsland (trekker), Oostenrijk, Zweden, Spanje, Estland, Ierland, Italië, Portugal en Griekenland. De laatste 5 landen hebben onlangs een expertisecentrum innovatiegericht inkopen opgericht. Het doel van Procure2innovate is om aanbestedende diensten beter te kunnen ondersteunen bij innovatiegericht inkopen. Daarvoor wisselen de expertisecentra binnen het netwerk kennis uit over hun aanpak, doelgroepen, diensten en resultaten. Procure2innovate is opgericht met een subsidie van de Europese Commissie voor een periode van 4 jaar.
Lees meer
BIJEENKOMSTEN
SBIR-aanpak of het innovatiepartnerschap?
PIANOo organiseert op 3 juli 2018 een interactieve bijeenkomst waarin de verschillen tussen innovatiepartnerschap en pre commercieel inkopen (SBIR) worden toegelicht.
Samen met experts en ervaringsdeskundigen van provincie, gemeente en een zelfstandig bestuursorgaan bekijken we welk instrument toe te passen is voor het inkopen van uw innovatievraag.
Beide aanpakken lijken veel op elkaar, maar toch zijn er wezenlijke verschillen. Zo heb je bij het innovatiepartnerschap de mogelijkheid om de ontwikkelde oplossing onder voorwaarden direct in te kopen bij één van de deelnemers. Daarentegen zijn de juridische voorwaarden voor de toepassing van de SBIR-aanpak ruimer dan bij het innovatiepartnerschap. Ook leent niet elke innovatievraag zich voor het innovatiepartnerschap of de SBIR-aanpak.
Lees meer
Leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen
Wilt u meer leren over klimaatneutraal en circulair inkopen op specifieke onderwerpen of ervaringen delen met andere overheden? Meld u dan aan voor de kick-off van de leernetwerken op 2 en 3 juli 2018 in de Jaarbeurs Meetup te Utrecht. Het kabinet stelt 5 miljoen euro beschikbaar (vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord) en wil in 2018 via inkoop een extra impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Een van de activiteiten is het starten van leernetwerken.
Lees meer
Interactieve sessie tijdens IEXPO2018
Een goede samenwerking tussen overheid en marktpartijen is essentieel bij innovatiegericht inkopen. Wat zijn hierbij de aandachtspunten en leerpunten voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever? Welke beschikbare instrumenten en procedures werken stimulerend of juist belemmerend om het beoogde doel te bereiken? In deze interactieve sessie tijdens de IEXPO2018 op 4 oktober 2018 presenteren ervaringsdeskundigen hun leerervaringen aan de hand van een viertal casussen van het Instituut Fysieke Veiligheid, Wetterskip Fryslân, Prorail en Gemeente Amsterdam.
Lees meer
Congres Innovatiegericht Inkopen
Rijkswaterstaat, ProRail, CROW en PIANOo organiseren op 1 november het Congres Innovatiegericht Inkopen in Utrecht. Het congres is vorig jaar een succes gebleken. ProRail is dit jaar ook bij de organisatie aangesloten. In een tweetal workshoprondes komen een tiental onderwerpen en inspirerende casussen aan bod, waarna u weer volledig op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen rondom Innovatiegericht Inkopen. Noteer 1 november alvast in uw agenda! Binnenkort volgt meer informatie over het programma.
Lees het verslag
Contact
      
E-mail opties