Thema-update inkoop Sociaal Domein
13 september 2018

Online lezen  |  Afmelden

Nieuws
Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor SAS-diensten boven de drempel
Wanneer u sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) boven de drempel aanbesteedt, kunt u naast één van de reguliere Europese aanbestedingsprocedures, kiezen voor een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure (SAS-procedure). In samenwerking met de vakgroep Sociaal domein heeft PIANOo een webpagina opgesteld over deze procedure. Welke ruimte heeft u? Welke regels zijn van toepassing en welke niet? Deze webpagina beschrijft waarmee u als aanbestedende dienst rekening dient te houden bij de toepassing en inrichting van deze SAS-procedure.
Lees meer
Open House als inkoopmethodiek binnen het sociaal domein
Naast (quasi) inbesteden, subsidie en de overheidsopdracht is Open House een instrument voor gemeenten om hun publieke taak te vervullen. PIANOo heeft een webpagina gemaakt waarin Open House als inkoopmethodiek nader wordt toegelicht. Overheden kunnen onder bepaalde voorwaarden een Open House model inrichten voor het contracteren van (zorg) aanbieders. Dit is door het Europese Hof van Justitie bevestigd in de zaken Falk/Farma en Tirkkonen. Deze webpagina schetst het toepasselijke kader en geeft overwegingen om als gemeente al dan niet voor Open House te kiezen.
Lees meer
Gesteggel over reële tarieven huishoudelijke hulp
Bron: Binnenlands Bestuur
Gemeenten en minister De Jonge (VWS) staan lijnrecht tegenover de werkgevers en vakbonden in de thuiszorg als het gaat om reële tarieven voor de huishoudelijke hulp. Gemeenten zeggen reële prijzen voor huishoudelijke hulp te betalen. Werkgevers en bonden menen dat het te vroeg is om die conclusie te trekken.
Lees meer
Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018
De meeste gemeenten kopen hun Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg in via een procedure, die inhoudelijk gezien neerkomt op een open house-procedure.  De gemeente contracteert in dat geval alle aanbieders die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en voorwaarden, de cliënt maakt de uiteindelijke keuze voor de zorgaanbieder. Dit blijkt uit de Monitor Gemeentelijke zorginkoop die PIANOo liet uitvoeren door het Public Procurement Research Centre (PPRC) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onder 380 gemeenten. De Monitor geeft inzicht in de manier waarop gemeenten Wmo- en Jeugdhulp inkopen, welke afwegingen zij hierbij maken en de knelpunten die zij daarbij ervaren.
Lees meer
Verslag sessie PIANOo-congres 2018: Strategische marktbenadering van het sociaal domein
Met drie decentralisaties hevelde het Rijk in 2015 veel verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn over naar gemeenten. Die kopen deze ondersteuning voor hun burgers sindsdien in bij aanbieders in het sociaal domein. Maar hoe kunnen ze dat het slimst doen? Daarover gaat sessie 25 van het PIANOo-congres 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) en enkele gemeenten.
Lees meer
Discussiebijeenkomst Ruimte voor inkoop op maat
Aanbesteden, subsidie of Open House: welk instrument past het beste bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente in het sociaal domein? Over deze lastige vraag en andere fundamentele keuzes gingen inkopers en beleidsmedewerkers van gemeenten en andere betrokkenen met elkaar in discussie aan de hand van 4 prikkelende inleidingen. Deze inleidingen werden verzorgd door Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe, gemeente Achtkarspelen-Tytsjerksteradiel, gemeente Utrecht en onderzoeksbureau Public Procurement Research Centre. PIANOo organiseerde deze discussiebijeenkomst op 11 juli 2018.
Lees meer
Bijeenkomsten
Kennis- en praktijkweek Contracteren in het sociaal domein
Het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert van 17 tot en met 21 september 2018 in Utrecht een kennis- en praktijkweek: contracteren in het sociaal domein. Op maandag 17 september informeren PPRC, PIANOo, de landsadvocaat, de Autoriteit Consument en Markt, en verder een aantal gemeenten die de transitie hebben omgezet in een transformatie, u over wat mag en kan. Op donderdag 20 september staat het onderwerp ‘strategisch inkopen met het oog op de transformatie’ centraal. PIANOo verzorgt deze dag samen met NEVI.
                  
Lees meer
Bijeenkomst Gemeentelijk Inkoop Platform
                 
Tijdens deze GIP-bijeenkomst op 27 september wordt ingegaan op de juridische consequenties van twee belangrijke uitspraken van het Europese Hof van Justitie rond aanbestedingsverplichtingen. Vanuit de dagelijkse praktijk wordt ook inzicht gegeven op de beleidsmatige consequenties (o.a. valkuilen) van deze ontwikkeling. Met name voor het Sociaal Domein zijn deze uitspraken van groot belang aangezien de Open House modellen niet meer aanbesteed zouden hoeven te worden.
      
          
  
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties