PIANOo-alert nr. 329
1 augustus 2019

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
Praktijkvoorbeelden Energie: Stadsvervoer & Eigen opwek
Bron: PIANOo
Het vervoersbedrijf GVB gebruikt voor het openbaar vervoer van Amsterdam jaarlijks evenveel stroom als 50.000 Amsterdamse huishoudens. Als concessiehouder is het vervoersbedrijf verbonden met de ambities van Amsterdam. Amsterdam wil in 2025 klimaatneutraal zijn. Vanaf 1 januari 2019 krijgt GVB daarom 100 procent Nederlandse groene stroom, onder andere opgewekt in een windpark in Slufterdam.

Naast het inkopen van duurzame energie kan ook zelf duurzame energie worden opgewekt op eigen gebouwen of grond. De gemeente Amsterdam heeft met een Europese aanbesteding voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed een eerste stap naar zelf opgewekte energie gezet.
Stadsvervoer   Eigen opwek
Praktijkvoorbeelden Innovatiegericht inkopen: Uniform & Triple helix
Bron: PIANOo
Het Instituut voor Fysieke Veiligheid deed voor nieuwe ambulancekleding een niet-openbare aanbesteding met functionele uitvraag. In haar aanbesteding vroeg zij aanbieders om een plan op te stellen aan de hand van Internationale Sociale Voorwaarden. Deze aanbesteding met ISV als gunningscriterium is in Nederland de eerste in zijn soort.

De landmacht heeft een kernteam opgezet dat verantwoordelijk is voor snellere innovatie van de landmacht. Het kernteam CD&E werkt samen met het mkb en kennisinstituten om al experimenterend tot vernieuwende oplossingen te komen. ‘Bij CD&E zoeken we naar oplossingen voor mogelijke toekomstige problemen in het optreden van de landmacht.'
Uniformen   Triple helix
Praktijkvoorbeeld Circulair inkopen: Mobiele telefoons
Bron: PIANOo
Hoe maak je de inkoop van mobiele telefoons circulair, duurzaam en sociaal? Tien Nederlandse provincies en vier omgevingsdiensten bundelden daarvoor de krachten. Zij eisten in hun aanbesteding voor telefonie onder meer ‘grondstofneutrale’ telefoons. ‘Onze prestatie is mede te danken aan een sterk en compleet team.'
Mobiele telefoons
Consultatie: verbetering communicatie met lokale en regionale overheden
Bron: Europese Commissie
De Europese Commissie streeft naar het stimuleren en faciliteren van de juiste toepassing van het Europese aanbestedingsrecht door inkopers in de 28 EU lidstaten.
U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête over de verbetering van de communicatie met lokale en regionale overheden.
Lees meer
Beter Aanbesteden: handreikingen Nader selecteren en Gefaseerd contracteren
Bron: Bouwend Nederland
Bouwend Nederland heeft 2 nieuwe handreikingen gemaakt naar aanleiding van punt 11 en 12 uit de actieagenda Beter Aanbesteden. De handreikingen ‘Nader selecteren’ en ‘Gefaseerd contracteren’. De handreiking ‘Nader selecteren’ geeft 5 gouden regels om de markt zichzelf te laten selecteren en inschrijvers niet onnodig te beperken. De handreiking ‘Gefaseerd aanbesteden’ geeft de belangrijkste stappen van het organiseren van een aanbesteding van samenwerkingsvormen als het bouwteam.
Lees meer
Uitspraken aanbestedingsrecht weken 29 en 30
Bron: IBR
In de weken 29 en 30 zijn er 13 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. Onderwerpen zijn onder meer: informatie voor aanbesteding, verhoging boete, voorwaardelijke inschrijving, fatale termijn, afbreken aanbesteding, herstel ongeldige inschrijving, motiveringsplicht. De uitspraken worden kort besproken.
Week 29   Week 30
Amsterdam: geen contract meer bij discriminatie
Bron: Financieel Dagblad
Amsterdam onderzoekt of het bedrijven die zich schuldig maken aan arbeidsmarktdiscriminatie kan uitsluiten van gemeentelijke aanbestedingen. De gemeente zou ondernemers met een aantoonbaar divers en inclusief personeelsbeleid, standaard voorrang willen geven bij de inhuur van personeel.
Lees meer
Nieuwe wegwijzer laadinfra elektrisch vervoer gemeenten
Bron: Nationaal kennisplatform Laadinfrastructuur
Gemeenten staan voor de taak om de afspraken uit het Klimaatakkoord concreet te maken. Een flinke klus en een grote verantwoordelijkheid. Om daarbij te ondersteunen, is nu een Wegwijzer op het deelthema laadinfra elektrisch vervoer beschikbaar. Een handzaam overzicht van afspraken en maatregelen, om direct mee aan de slag te gaan.
Lees meer
Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk
Bron: Rijksoverheid
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk laten onderzoeken. Volgens het onderzoek is de rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbesteden in de praktijk onvoldoende. Er zijn 4 problemen naar voren gekomen. Met 6 voorgenomen beleidsmaatregelen wordt de rechtsbescherming verbeterd.
Lees meer
Jaarrapportage 2018-2019 Commissie van Aanbestedingsexperts
Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts
In een jaar tijd zijn er 53 klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts ingediend. Daarmee is het aantal klachten nagenoeg gelijk gebleven aan de voorgaande 2 jaren. Verschil met eerdere jaren is dat de klachten vooral in de laatste maanden van het rapportagejaar met pieken binnenkwamen.
Lees meer
Bijeenkomsten
Internationale Sociale Voorwaarden Academie 2019-2020
De Internationale Sociale Voorwaarden Academie (ISV-A) is een programma van 7 dagdelen dat deelnemers in de periode van september 2018 tot en met juni 2019 opleidt om internationale sociale voorwaarden en due diligence toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen voor het verbeteren van sociale en arbeidsomstandigheden in de internationale keten. Het programma wordt gefinancierd door PIANOo. Na afronding van het programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen.

                  
Lees meer
Roadshow CO2-Prestatieladder voor overheden
DSKAO, PIANOo, Klimaatverbond Nederland, IPO, Unie van Waterschappen en VNG slaan de handen ineen en organiseren eenmalig 3 roadshows door Nederland over de CO2-Prestatieladder voor overheden. De Roadshows zijn gratis toegankelijk. Tijdens de roadshow hoort u in één middag hoe uw overheid het goede voorbeeld kan geven door met de CO2-Prestatieladder uw organisatie structureel te verduurzamen. Ook leert u hoe u het instrument kunt gebruiken bij inkoop en handhaving.  
   
      
 
            
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties