PIANOo-alert nr. 372
25 maart 2021

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
SBIR Projectenboek 2011-2020: ‘Vindingrijk Aanbesteden II’
Bron: PIANOo
Al 15 jaar wordt SBIR (Small Business Innovation Research) in Nederland toegepast. Een succesvolle methode voor overheden om marktpartijen uit te dagen innovaties te ontwikkelen voor een maatschappelijke uitdaging of probleem. In de publicatie Vindingrijk Aanbesteden II delen ondernemers en opdrachtgevers hun ervaringen met SBIR als instrument om innovatiegericht in te kopen en om competitie te stimuleren.
Lees meer
UBR HIS zet robotsoftware in bij contractbeheer
Bron: PIANOo
De Nederlandse overheid stimuleert steeds meer de ontwikkeling en inkoop van digitale innovaties. Dat zijn innovaties waarbij inzet van digitale technologie een belangrijke drijfveer is. UBR|HIS zocht de samenwerking met het Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen (SSC DJI) om ‘robot-software’ te implementeren.
Lees meer
Succesvol MVI: Tussendoelen voor duurzaamheidsambities en monitoren
Bron: PIANOo
Het succesvol toepassen van Maatschappelijk Verantwoordelijk Inkopen (MVI) vraagt om borging van MVI in de héle organisatie, van bestuur tot inkoop. Dat is een belangrijke hoofdlijn in het Nationaal plan MVI 2021-2025. Die borging vraagt om doordacht intern opdrachtgeverschap. PIANOo liet met financiering van het ministerie van IenW onderzoeken welke rollen en sturingsmechanismen hierbij spelen.
Lees meer
Database gemeentelijke zorginkoop 2021beschikbaar
Bron: Vindplaats Inkoop Sociaal Domein
Het onderzoeksbureau Public Procurement Research Center (PPRC) heeft de Database gemeentelijke zorginkoop 2021 met contracteigenschappen opgeleverd. Dit jaar zijn er aanmerkelijk minder nieuwe contracten dan in eerdere jaren. In het afgelopen jaar hebben de maatregelen als gevolg van COVID-19 ook op de gemeentelijke zorginkoop invloed gehad.
Lees meer
Podcast met Mona Keijzer over verbetering rechtsbescherming
Bron: Rozemond Advocaten
In deze podcast gaat staatssecretaris Keijzer in op voorgestelde maatregelen ter verbetering van de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden. De uitwerking van de maatregelen ziet op alle fases van het aanbestedingsproces, waarbij in eerste instantie ingezet wordt op het voorkomen van klachten en op het oplossen van eventuele problemen aan het begin van een aanbestedingsprocedure
Lees meer
Openbare consultatie leidraden Platform CB’23
Bron: Platform CB’23
De actieteams Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen van Platform CB’23 hebben sinds oktober 2020 gewerkt aan het opstellen van leidraden. Om te zorgen dat de uniforme afspraken nóg beter worden en op een breed draagvlak kunnen rekenen, is feedback vanuit nóg meer invalshoeken belangrijk. Van 17 maart tot en met 7 april 2021 is de openbare consultatieperiode waarin betrokkenen uit de hele bouwsector feedback kunnen geven.
Lees meer
Leermiddelen bewust aanbesteden leidt tot hogere onderwijskwaliteit
Bron: Aanbestedingscafé
Uit onderzoek van adviesbureau Thaesis komt naar voren dat bewust aanbesteden van leermiddelen de onderwijskwaliteit van het voortgezet onderwijs kan verhogen. Vaker aanbesteden in percelen, onderlinge samenwerking en een flexibeler inkoopfunctie geven scholen meer invloed op leermiddelen, wat de onderwijskwaliteit ten goede komt.
Lees meer  
Actuele uitspraken weken 10 en 11
Bron: VdLC publishers/consultants BV
In week 10 en week 11 zijn er 11 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. Onderwerpen zijn: Geen kort geding aanhangig gemaakt, geen sprake van ‘gerede twijfel’, verkeerd prijsformulier - geen ruimte voor herstel, eigen stuk niet gelijkwaardig aan keurmerk, rechtsverwerkingsverweer niet gehonoreerd. De uitspraken worden kort besproken.
Week 10 Week 11
Milieuprestatie voor gebouwen wordt 1 juli 2021 aangescherpt
Bron: Rijksoverheid
Met ingang 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). Hierdoor moeten bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De wettelijke eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de norm uiterlijk in 2030 te halveren (van 1,0 naar 0,5 te brengen).
Lees meer
Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts
De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 3 nieuwe adviezen gepubliceerd op haar website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: Klacht over (relatieve) rangordemethode, gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd en beperking mogelijkheid beroep te doen op dezelfde onderaannemer.
Lees meer
Omslag naar circulaire ICT inkoop moet afvalstapel drastisch inperken
Bron: Emerce
Om de toenemende digitalisering in de Nederlandse samenleving haalbaar en duurzaam te maken is het bevorderen van circulariteit in de ICT-keten cruciaal. Met een jaarlijks inkoopvolume van 43 miljoen ICT-producten heeft vooral het Nederlands bedrijfsleven grote impact en kan het de transitie naar circulariteit in de keten versnellen om zo de regionale ambitie van 100% circulaire inkoop in 2030 te realiseren.
Lees meer
Bijeenkomsten
InnovatieExpo 2021
Op 8 april 2021 komt het innovatienetwerk van Nederland online samen op de InnovatieExpo 2021. De plek voor publieke opdrachtgevers om te zien wat Nederland op het gebied van energie, circulaire economie, verstedelijking en mobiliteit in huis heeft. Topeconoom Mariana Mazzucato verzorgt een keynote over de rol van de overheid bij innovatie. Demissionair minister Schouten geeft het startschot voor de buyer group biobased bouwmaterialen.
Lees meer
Noteer 3 juni alvast: PIANOo-congres 2021
Inkopen doe je niet alleen. Al 15 jaar is het PIANOo-congres hét inkoopevenement van en voor de publieke sector. De plek om collega’s te ontmoeten. Dit jaar doen we dat op 3 juni 2021 voor het eerst online. We werken aan een programma dat bol zal staan van inspirerende sprekers en praktijkcases. Noteer de datum alvast in uw agenda!Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties